Informacje dla Akcjonariuszy

Alupol Packaging Spółka Akcyjna
ul. Strefowa 4
43-109 Tychy,Polska

NIP: 646 23 67 488

REGON: 273884817

Zarejestrowana w Rejestrze Predsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000357912 przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS

Kapitał zakładowy / wpłacony 170 635 500,00 PLN

Dematerializacja akcji

W skutek wejścia w życie ustawy dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) najpóźniej do 28 lutego 2021 r. należy złożyć w spółce wszystkie papierowe dokumenty własności akcji aby mogły być przekształcone w formę elektroniczną. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.

Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Rejestr akcjonariuszy

W dniu 10 września 2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alupol Packaging S.A. wybrało Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie jako podmiot uprawniony do prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy Spółki.

Uchwała NWZ w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy Spółki

Ogłoszenia o walnych zgromadzeniach

[25.08.2020] Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 10.09.2020r.
[29.04.2021] Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 14.05.2021r.
[13.05.2022] Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 31.05.2022r.
[05.06.2023] Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 26.06.2023r.
[21.05.2024] Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 4.06.2024r.

Pozostałe ogłoszenia

[17.09.2020] Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentacji akcji
[08.10.2020] Drugie wezwanie do złożenia dokumentacji akcji
[29.10.2020] Trzecie wezwanie do złożenia dokumentacji akcji
[19.11.2020] Czwarte wezwanie do złożenia dokumentacji akcji
[10.12.2020] Piąte wezwanie do złożenia dokumentacji akcji